• Utsunomiya

     Population 518k
    Circa 1889 
     
                                                                                       
     3